Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Serwisem. Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzamy i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez Sklep badzfit.eu. Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Państwa komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w Serwisie treści do Państwa zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Państwa przeglądarce plików cookies i im podobnych technologii. O tym jak je wykorzystujemy piszemy poniżęj.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest PROJECT-YA Sp. z o.o. z siedzibą w Regnowie, przy ul. Nowy Regnów 10, 96-232 Regnów, tel. 515-778-808, e-mail biuro@badzfit.eu. Kontakt z nami możliwy jest także za pośrednictwem maila bok@badzfit.eu.

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

1. Serwis badzfit.eu mogą gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu badzfit.eu w szczególności:

a) podczas rejestracji konta Użytkownika,
b) podczas składania przez Użytkownika zamówienia,
c) podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo, poprzez czat),
d) automatycznie podczas wizyty w Serwisie badzfit.eu.

2. Serwis badzfit.eu gromadzą następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, pseudonim i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

Kategorie odbiorców

Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane?

W celu zapewnienia Waszej satysfakcji z prawidłowej realizacji zobowiązania, w celu zabezpieczenia realizacji obowiązków ustawowych, zabezpieczenia spersonalizowanej oferty towarów i usług administratora oraz dla dalszych, podanych powyżej celów, administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a) podstawowe dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer identyfikacyjny;

b) dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres e-mailowy;

c) informacja na temat korzystania z produktów i usług administratora - chodzi o informacje związane z odpowiedzią na pytania, jakie produkty mieliście zamówione u administratora i jakie wykorzystujecie obecnie, łącznie z ustawieniem produktów itp.;

d) informacje pochodzące z wzajemnej komunikacji - informacje z e-maili, z zapisów rozmów telefonicznych albo z innych formularzy kontaktowych;

e) dane do wystawienia faktur oraz dane transakcyjne - chodzi w szczególności o informacje pojawiające się na fakturach, a dotyczące uzgodnionych warunków fakturowania oraz przyjętych płatności;

f) informacje geolokalizacyjne – informacje z przeglądarki internetowej albo ze stosowanych aplikacji mobilnych.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu badzfit.eu i, takich jak zakup określonego towaru, złożenie zapytania odnośnie danego produktu.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów.
3. Za zgodą użytkownika dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z branży handlowej i finansowej celem umożliwienia zaoferowania usług związanych fitnessem.
4. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres bok@badzfit.eu.
5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Serwis badzfit.eu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).
6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres bok@badzfit.eu.
7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą Serwisu badzfit.eu.

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta Użytkowników oraz realizowane są zamówienia, którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.
2. Dostawca naszego systemu informatycznego część swoich serwerów posiada poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w USA i Kanadzie. Może się więc zdarzyć, że część Państwa danych trafi poza obszar EOG. Zadbaliśmy jednak, aby nasz dostawca dawał gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Z kolei w przypadku Kanady obowiązuje decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych.
3. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:
a) rejestracją Użytkownika – do czasu istnienia konta;
b) zakupem produktu – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie;
c) działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
3. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trale usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

1. Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych pod tym adresem https://badzfit.eu/module/x13privacymanager/manage (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
f) usunięcia danych osobowych.

2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres bok@badzfit.eu.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Polityka „cookies”

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu i ograniczyć ich dostępność.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.

FB

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć